Di Legno

Privacy policy

Algemene voorwaarden

Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch de algemene voorwaarden en ziet u af van alle mogelijke claims tegen Di Legno of werknemers, die voortkomen uit het gebruik van de website of het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen die erin zijn opgenomen. Di Legno heeft alles in het werk gesteld om de correctheid van de informatie op deze website te controleren. Hoewel Di Legno tracht de actuele producten en specificaties zo goed mogelijk weer te geven, kan deze site niet gezien worden als een onfeilbare leidraad voor de producten en diensten van Di Legno.

Deze algemene voorwaarden bestaan verder uit de volgende clausules:

 • Informatie en aansprakelijkheid
  Deze website en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen betreffende of verband houdend met Di Legno, producten en diensten worden verstrekt in de 'HUIDIGE STAAT' zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. Hoewel de informatie op deze website te goeder trouw is opgesteld om informatie te verschaffen over Di Legno en haar producten en diensten, zal Di Legno, of werknemers in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, met inbegrip van, echter niet beperkt tot rechtstreekse, onrechtstreekse of speciale schade, gevolgschade of incidentele schade die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van of de toegang tot de website of die het gevolg is van of verband houdt met het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen op deze website. De informatie en specificaties, weergegeven op deze website, kunnen van markt tot markt verschillen.

  Di Legno mag te allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging de nodige wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aanbrengen aan deze algemene voorwaarden, aan de namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen die op deze website worden gebruikt en aan de producten en diensten waarnaar op deze website wordt verwezen. Mogelijk bevat deze website links of verwijzingen naar andere websites die niet onder toezicht van Di Legno staan. Di Legno draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de inhoud van dergelijke links of links binnen de gelinkte sites.

  Di Legno stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de site maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Onder geen beding kan Di Legno aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen, tenzij in geval van opzettelijke fouten van Di Legno.

 • Productinformatie
  Deze site bevat informatie over de productie parketvloeren en aanverwante producten. Mogelijk verwijst deze site naar producten die niet meer verkrijgbaar zijn of onder een andere naam op de markt worden gebracht. Raadpleeg Di Legno voor meer informatie.

 • Intellectuele eigendom
  Het materiaal dat op deze website wordt getoond, met inbegrip van, zonder beperkingen, al het redactioneel materiaal, foto's, illustraties en ander grafisch materiaal, en de namen, logo's, handelsmerken en dienstenmerken zijn eigendom van Di Legno of licentienemers en zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of andere wetten op intellectuele eigendommen. Andere producten of bedrijfsnamen die op deze website voorkomen, kunnen de handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn. Het is niet toegelaten om dergelijk materiaal of een deel ervan te kopiëren, te herverzenden, verdelen, verspreiden, verkopen, publiceren, uitzenden of laten circuleren.

  Het is wel toegelaten om

  a. fragmenten uit het materiaal op deze website af te drukken of te downloaden voor niet-commerciële, informatieve doeleinden voor persoonlijk gebruik, of

  b. het materiaal op deze website te kopiëren met de bedoeling het, niet voor commerciële doeleinden, door te sturen naar individuen voor persoonlijk, louter informatief, gebruik. Dit alles op voorwaarde dat Di Legno als bron van informatie wordt vermeld en dat die derden ervan op de hoogte worden gesteld dat deze algemene voorwaarden op hen van toepassing zijn en moeten worden nageleefd.

  Niets van hetgeen hierin is vervat, zal worden verstaan als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van een patent of handelsmerk van Di Legno of derden.

  Tenzij expliciet vermeld, zal niets van hetgeen hierin is vervat worden verstaan als het verlenen van een licentie of een recht uit hoofde van enig auteursrecht of intellectueel eigendomsrecht in verband met dergelijke informatie, gegevens, producten of diensten.

 • Toepasbare wetgeving en rechtspraak
  Deze voorwaarden worden beheerst door, verstaan en uitgevoerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Alle geschillen die kunnen ontstaan uit hoofde van deze voorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan en beslecht door de bevoegde Belgische rechtbanken.

  Indien wordt bepaald dat één van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of op enige andere wijze niet-uitvoerbaar is onder de wetten van een staat of land waarvoor deze voorwaarden zijn bedoeld, zal ze uit deze clausule worden verwijderd. Di Legno behoudt zich het recht voor elk van deze voorwaarden en bepalingen op eender welk moment eenzijdig te wijzigen. Zij zal deze wijzigingen on line publiceren.